Undersökning av hårstyling

Läs Svenska Naturskyddsföreningen Rapport 2004 – En undersökning av hårstylingprodukters miljö- och hälsorisker.

1993 konsumerades kosmetiska och hygieniska preparat inom produktgrupperna krämer, tvål, hårvård och munvård motsvarande 30000 ton i Sverige. Vad är det i dem egentligen?

SNF undersökte 38 vanliga hårstylingprodukter, som gel, spray och mousse. Innehållet har kontrollerats mot miljö- och hälsokraven i Bra Miljöval-kriterier för Kemiska produkter. I 37 av de 38 kontrollerade produkterna fanns substanser med hälsoskadligaeller miljöskadliga egenskaper. En enda produkt hade inga hälso- eller miljöanmärkningar men däremot tre substanser som inte kunnat bedömas eftersom data saknats. Halten av varje hälsoskadlig substans i de undersökta tsylingprodukterna kan vara låg, men många produkter innehåller flera olika substanser.

Det finns ingen anledning att använda giftiga kemikalier i hårprodukter. Ett ämne som inte är lättnedbrytbart passerar reningsverk och kanansamlas i miljön.

Det innebär att de kan utgöra en risk i framtiden. Ämnen som är mycket giftiga för vattenlevande organismer hotar livet i hav och sjöar. Bioackumulerande ämnen kan ansamlas i våra kroppar och påverka oss under en lång tid.